Honeste vivere,alterum non laedere,
suum cuique tribuere

Područja delatnosti

 • CIVILNO PRAVO (UOPŠTE)


  Civilno pravo obuhvata materijalno privatno pravo, kao i pravne norme koje služe sprovođenju prava kod pojedinačnih slučajeva, npr. građansko-procesno pravo i sudske izvršne postupke.

  Shvatanje civilnog prava obuhvata kroz zakon regulisane pravne odnose, pre svega ugovorno pravo i ostale dužničke odnose, kao što su kupovina i prodaja, pokloni, iznajmljivanje, krediti, radni i službeni ugovori, posredovanja, nalozi, garancije, neosnovano obogaćenje, prouzrokovanje štete kroz nedozvoljene postupke (radnje), pravo na stvari, itd.

  Naša kancelarija nudi savetovanja i zastupanja u navednim pravnim oblastima, kao i realizovanje Vaših zahteva.

  Naš stručni tim poseduje veliko iskustvo u zastupanju u procesima pred srpskim sudovima.
 • "PRAVO OSIGURANJA


  Advokatska kancelarija Janjić I Tešmanović I Protić vrši usluge savetovanja i zastupanja kod sporova između osiguravajućeg društva (osiguravača) i ugovarača osiguranja (osiguranika) / osigurane osobe, kako kod pitanja pokrića tako i kod pitanja regresa (isključenja pokrića, povrede dužnosti, prenosa zahteva iz ugovora itd.).

  Raspolažemo fundiranim znanjem (osnivač kancelarije advokat Janjić je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Gracu stekao zvanje «Akademski specijalista osiguranja») u oblasti ugovornog prava osiguranja (opšti uslovi osiguranja, zaključenje ugovora o osiguranju, posrednici osiguranja, zastupnici osiguranja, makleri (brokeri) osiguranja, dužnosti iz ugovora, isključenja pokrića, prenos potraživanja iz ugovora itd.).

  Posedujemo dugogodišnje iskustvo i praksu u radu na realizaciji zahteva prema osiguravajućim preduzećima u zemlji i inostranstvu, posebno kod šteta koje nastaju upotrebom motornih vozila u saobraćaju, a i kod svih drugih vrsta šteta usled nezgode kod kojih povređeno lice ima ugovor o osiguranju nezgode. Ostvarujemo i rešavamo sporna potraživanja kod osiguranih slučajeva iz ugovora o osiguranju života kod domaćih i inostranih osiguravajućih preduzeća.
 • PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA


  Advokatska kancelarija Janjić I Tešmanović I Protić poseduje dugogodišnje iskustvo u zastupanju i savetovanju vlasnika kod prodaje nepokretnosti, izdavanju u zakup, izgradnji objekata na njima, kao i konstituisanju drugih prava na nepokretnosti (npr. pravo plodouživanja, pravo stanovanja, založno pravo (hipoteka)) i pružamo svu pravnu pomoć kod redakcije ugovora u vezi sa ovim pitanjima.

  S druge strane, kancelarija pruža svu potrebnu pravnu zaštitu svim licima (pre svega kupcima) koji žele da steknu svojinska i druga prava na nepokretnostima, bilo da su ove poljoprivredna ili građevinska zemljišta, poslovne i stambene zgrade, lokali, stanovi, garaže ili privremeni objekti. Potencijalne sticaoce ovih prava zastupamo i u postupku uknjižbe tih prava u zemljišne knjige i druge javne registre.
 • Medijacija


  MEDIJACIJA – posredovanje u svim civilnim sporovima je vansudski način rešavanja sporova, koji se sastoji u pregovorima stranaka u postupku, kojima rukovodi medijator, kao nezavisna i nepristrasna strana.

  Medijacija je način da se reši spor na zadovoljstvo svakog ko je uključen u spor bez potrebe da se ide na sud, postupak u kome strane žele da sporni odnos reše mirnim putem uz pomoć jednog ili više posrednika-medijatora koji stranama pomažu da postignu zajedničko dobro rešenje. U medijaciji strane odlučuju o uslovima sporazuma i o svemu što je bitno za postizanje sporazuma.

  Iako je medijacija novina kao način rešavanja sporova u našoj zemlji dosadašnja iskustva su pokazala da je medijacija daje odlične rezultate, da se medijacijom sporovi rešavaju brže, efikasnije i što je za stranke možda najvažnije sa značajnim smanjenjem troškova.
 • UGOVORNO PRAVO


  Dobar ugovor je osnova Vaše saradnje sa Vašim ugovornim partnerom ili kupcem. Ugovor pruža sigurnost i sprečava nepotrebne nesporazume i sudske sporove.

  Naša kancelarija Vas savetuje i podržava kod pripreme, zaključenja i sprovođenja ugovora kao i kod smetnji kod izvršenja (npr. nemogućnost izvršenja, docnja dužnika, povreda predugovornih obaveza ili obaveza po izvršenju ugovora) i obezbeđenja izvršenja (npr. zahtev za smanjenje obaveze, otklanjanje smetnji, odustanka od ugovora, zahtev za naknadu štete).
 • ODGOVORNOST LEKARA


  Greške lekara pri lečenju mogu biti kobne po život i zdravlje pacijenata. Vaše zdravlje može biti delimično ili potpuno uništeno. Bolovi, strah i izolacija su uvek glavne posledice greške u lečenju. Onaj koji je grešku prouzrokovao, po pravilu, to ne priznaje i to najčešće odlučno, a osiguranje odbija da reguliše štetu. Posledice na poslovnom, porodičnom planu i inače su velike. Jedna od satisfakcija je svakako da bar delimično naknadite pretrpljenu štetu.

  Jedno od naših glavnih težišta delatnosti je odgovornost lekara i stomatologa. Ovde se radi o zahtevima za naknadu štete, zahtevima za naknadu pretrpljenih bolova usled greške pri lečenju i propuštanju informisanja ali takođe i odgovornost zbog organizacionih grešaka.

  Mi vodimo korespodenciju sa Vašim lekarom i njegovim osiguravajućim društvom.

  Zastupamo svoje klijente u vansudskom, kao i u postupku pred sudom.

  Važno: Zatupamo isključivo pacijente.

 • PORODIČNO PRAVO


  Naša advokatska kancelarija pruža zastupanje, podršku i savetovanje kod zaključenja bračnih ugovora i drugih ugovora partnera, sporazuma između roditelja i dece, zaključenja i razvoda braka, vanbračne zajednice, sporova oko u braku zajednički stečene imovine, u postupcima deobe imovine.

  Nakon razvoda braka pružamo pravnu pomoć kod ostvarivanja prava na izdržavanje, regulisanja imovinskih sporova kao i kod pitanja poveravanja zajedničke dece na čuvanje, negu, vaspitanje, delimično izdržavanje, kao i regulisanja roditeljskog staranja.

 • RADNO I SOCIJALNO PRAVO


  Savetujemo preduzeća svih branši i zaposlene oko svih pravnih pitanja iz radnih odnosa (kolektivni ugovor o radu, ugovor o radnom odnosu, prava iz radnog odnosa, prestanak radnog odnosa).

  Kod socijalnog prava radi se pre svega o pitanjima obaveze osiguranja i prava koja iz osiguranja proizilaze (prava iz penzionog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja). Naši mandanti su pre svega osiguranici kojima je neophodna pomoć u ostvarivanju ovih prava kako prema domaćim nosiocima socijalnog osiguranja tako i prema inostranim nosiocima socijalnog osiguranja, posebno onih sa sedištem u Austriji, Nemačkoj, Švajcarskoj i Francuskoj.

 • MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO>


  Međunarodno privatno pravo jeste onaj deo nacionalnog pravnog poretka koji određuje koje će se nacionalno pravo primeniti na neki slučaj, ako ovaj pokazuje vezu sa više pravnih poredaka. Označava se i kao koliziono pravo, jer je taj slučaj regulisan od strane više pravnih poredaka i zbog toga istovremeno mogu biti u koliziji.

  Prost primer bi bio brak koji je zaključen od strane lica sa različitim državljanstvima. Tu se postavlja pitanje po kom pravu se može priznati dejstvo zaključenja braka. Dalje, može se postaviti pitanje koje će se pravo primeniti na ugovor zaključen između stranaka koje imaju boravište ili sedište u različitim državama. Dakle, pitanje koji pravni poredak treba primeniti postavlja se uvek i kod svih drugih za privatno pravo relevantnih radnji sa stranim elementom.

  Kao stalni članovi brojnih udruženja sa velikim brojem advokata, poreskih savetnika i savetnika u privredi u mogućnosti smo da našim mandantima pružimo svu neophodnu pravnu pomoć u slučajevima kod kojih dolazi do izražaja tzv. strani elemenat.
 • NAKNADA ŠTETE


  Uz našu pomoć, pretrpljenu štetu možete nadoknaditi, ili odbiti postavljene zahteve protiv Vas za naknadu štete (naročito u oblasti odgovornosti lekara, advokata, obaveze odgovornosti za proizvode, obavezu naknade štete iz saobraćajnih udesa).

  Svakako da i štetu nastalu usled povrede ugovornih, predugovornih i obaveza usled nedozvoljenih radnji možete uz našu pomoć nadoknaditi, ili se od pravnih pretenzija prema Vama za naknadu štete odbraniti.

 • NASLEDNO PRAVO


  Naša advokatska kancelarija savetuje Vas i podržava kod sastavljanja zaveštanja (testamenta) i nasledno pravnih ugovora, kod sprovođenja testamenta, sprovođenja i odbrane od zahteva nužnih naslednika, kod ostvarenja zahteva nužnih naslednika u slučaju raspolaganja ostavioca za života.

  Takođe savetujemo i zastupamo u nasledno-pravnim stvarima u sudskom postupku.