Clara pacta, boni amici

Honorar naših usluga

 • Honorar po satu
  Kod ovakve vrste honorara dogovara se nagrada po jedinici utrošenog vremena u koju ulaze i svi ostali kancelarijski troškovi. Da bi se u najvećoj mogućoj meri obezbedio korektan i transparentan obračun honorara, svaka posebna usluga je obuhvaćena i za mandanta proverljiva.

  Honorar po tarifi
  Mandantima stoji na raspolaganju mogućnost obračuna svih pojedinačnih usluga kancelarije Janjić I Tešmanović I Protić na osnovu člana 23. Zakona o advokaturi, donetoj Tarifi o nagradama i naknadama troškova za rad advokata (Sl. List SCG 5/06, Advokatska tarifa).
  Pomenuti Zakon i Tarifu možete proučiti preko internet stranice Advokatske komore Srbije (www.advokatska-komora.co.rs). Obračun honorara na ovaj način po pravilu polazi od vrednosti predmeta spora i predviđa se minimalno i maksimalno moguće ugovaranje honorara.

  Paušal honorar sa dodatkom za uspeh
  Advokat ne odgovara svom mandantu za uspeh, već za kvalitet usluge. Ovakvu vrstu honorara mandant može ugovoriti sa advokatom tako što advokatu u svakom slučaju pripada pravo na naplatu naknade i troškova po Adokatskoj tarifi, ali se advokat može stimulisati i dogovorom posebne nagrade za slučaj uspeha, npr. 10-20% od ostvarenog potraživanja (tzv. «majstorski deo», palmarium).
  U pogledu dogovaranja honorara želimo da ukažemo na aktuelnu tendenciju zakonodavstva Evropske zajednice za potpunom liberalizacijom cena i advokatskih usluga sa ciljem podržavanja konkurencije i u ovoj oblasti.